Gå til innholdet

Kontakt

Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi
v/ Sverre Høyem, prosjektleder
E-post: sverre.hoyem@apotek.no
Telefon: 97 02 77 97

v/sekretariatet
stiftelsen@apotek.no

Postboks 5070 Majorstuen
0301 Oslo

Satsingsområder

2023

Hvordan ble stiftelsens midler benyttet i 2023? Les årsrapporten vår

Apokus AS

Stiftelsens hovedsatsing er Apokus AS.

Apokus` formål er: «Apokus skal gjennom praksisnære prosjekter og opplæringsvirksomhet videreutvikle helsepersonell i apotek som legemiddelrådgivere og apotek som faghandel for legemidler. Selskapet skal bidra til å fremme samhandling mellom apotek og resten av helse-Norge til beste for legemiddelbrukerne.»

Stiftelsen eier 66 prosent av aksjene i Apokus AS og Apotekforeningen eier 34 prosent. Les mer om Apokus.
 

Apotekpraksisprosjekter

Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi ønsker aktivt å stimulere til videreutvikling og innovasjon i norsk apotekfarmasi. For å få en viss tyngde over prosjektene som igangsettes, gjøres dette blant annet ved finansiering av stipendiatstillinger ved aktuelle læresteder.
 
Forutsetningen vil være at stipendiaten skal arbeide innen området apotekpraksis med et prosjekt/flere prosjekter som kan komme hele apotekfarmasien til gode og som bidrar til å styrke apoteket som lavterskeltilbud for helsetjenester der det skal informeres om riktig bruk av legemidler og/eller som kan styrke apotekfarmasøyters rådgiverrolle i arbeidet for å sikre bedre etterlevelse av legemiddelbehandling (dokumentere effekt).

Det vil være en fordel om prosjektene også kan ivareta kunde-/pasientperspektivet og innebære tverrfaglig samarbeid. (jf. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om legemiddelmeldingen.)

Prosjektene som støttes må falle inn under Stiftelsens formål og kan gis i form av driftsmidler til prosjekter eller til finansiering av stipendiatstillinger (ph.d.-stipendiat) eller liknende. En forutsetning for støtte vil være at det er sikret nært samarbeid mellom apotek og eventuelle eksterne parter (utdannings- og forskningsintitusjoner eller organisasjoner) gjennom hele prosjektet.

Før endelig bevilgning gis må Stiftelsens styre ha godkjent tema og prosjektplan.

Per desember 2020 er det innvilget tre stipendiatstillinger, en ved hvert av studiestedene:

Stipendier og prosjektstøtte

Stiftelsen har vedtatt å bruke noen midler til utdeling av stipendier og prosjektstøtte. Kongress- og reisestipendier, støtte til masteroppgaver og til prosjektformål som kan bidra til å fremme norsk apotekfarmasi, kan deles ut.

Strategi og vedtekter

Strategi

Formålet med dokumentet Strategi og føringer:

  • Bidra til å identifisere formål og søknader som gir størst mulig effekt av midlene, og sikre at bruken av midlene blir utviklings- og praksisrettet.
  • Gi føringer for forvaltningen av Stiftelsens midler.
  • Gi eierføringer for Stiftelsens deleierskap i selskapene Apokus AS og AS Apotekernes Hus.

Les hele dokumentet


Vedtekter

Stiftelsen ble etablert i 2001. Les Stiftelsens vedtekter her.

 

Styre og sekretariat

Styret

Styret i Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi består for tiden av følgende styremedlemmer:

  • Cand.pharm. Hans-Petter H. Johannessen
  • Cand.pharm. Per T. Lund
  • Cand.pharm. Kjell Halvorsen
  • Cand. jur. Harald Willumsen
  • Siv.øk. Cecilie Wammer Serck-Hanssen

Sekretariat

Sekretariatet består av Ellen Finstad
Kontakt: stiftelsen@apotek.no
Telefon: 21 62 02 00
 

Om stiftelsens kompetanse og sekretariat

Stiftelsens styre skal holde seg særskilt orientert om Lov om stiftelser, og er per i dag medlem av Stiftelsesforeningen. Stiftelsens styre og sekretariat må vedlikeholde relasjoner med relevante aktører for å sikre at støtteformålene har tilstrekkelig relevans for og forankring i apotekbransjen. Styret og sekretariatet må likeledes holde seg orientert om samfunnets behov for apotekfarmasi, samt relevante utviklingstrekk og drivkrefter i inn- og utland. Stiftelsens styre står fritt til å inngå avtale med en eller flere personer som kan utføre nødvendige styreforberedende oppgaver, og andre oppgaver som styret anser hensiktsmessig. Styret står likeledes fritt til å knytte til seg ekstern finansiell rådgivningskompetanse.

Historikk

Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi ble opprettet av Apotekforeningen i 2001. Ved å opprette en stiftelse har giver gitt fra seg råderetten til midlene og det er Stiftelsens formål som skal styre bruken av midlene. Et stiftelsesstyre er satt til å forvalte bruken av midlene, jf stiftelsesloven.

Ved opprettelsen var det viktig for giver at Stiftelsen skulle medvirke til å opprettholde apotekene som faginstitusjoner og som en viktig del av helsevesenet, formålet ble fastsatt utfra dette. Stiftelsen har helt siden 2001 behandlet søknader om støtte. I tillegg har styret aktivt tatt initiativ til tiltak for å ivareta formålet. Institutt for apotekforskning (Apoforsk) var første hovedsatsing, i perioden 2002-2009. I dag er Apokus Stiftelsens hovedsatsing. I tillegg har Stiftelsen aktivt tatt initiativ for å fremme forskning innen apotekpraksis.

Publikasjoner og rapporter fra Apoforsk (2003-2008)
Oversikt over publikasjoner og rapporter som ble utarbeidet i regi av Apoforsk i perioden 2003-2008. 

Diabetes care in Norwegian pharmacies: a descriptive study - 2007 (Kun sammendrag tilgjengelig)

Patients attitudes towards and experiences of generic drug substitution in Norway - 2006

Endring av resepter i apotekene - 2006

Forskrivningsfeil og farmasøytenes intervensjoner - 2006

A systemetic review of the use of simulated patients and pharmacy practice research - 2006 (Kun sammendrag tilgjengelig)

Forskrivningsfeil - omfang og oppklaring - 2006

Sikkerhet i reseptekspedisjonen– apotekansattes holdninger og risikovurderinger - 2006

Apotekpersonalets egenvurdering av kompetanse og faglig selvtillit - 2005

Endringer i apotekenes fysiske utforming fra 1985 til 2005 - 2005 

Pasienters erfaringer med og holdninger til generisk legemiddelbytte - 2005 (Kun sammendrag tilgjengelig) 

Smoking cessation advice provided in 53 Norwegian pharmacies - 2004 (Kun sammendrag tilgjengelig)

Type 2-diabetes – hva kan apotekene bidra med? - 2004

Diplomoppgaver i apotekfarmasi - 2004

Elektronisk reseptoverføring - 2003

Apotekbransjen før og etter ny apoteklov - 2003 

Tilgjengelighet av apotektjenester - 2003