Gå til innholdet

Vi gir støtte til:

Stiftelsen formål

Stiftelsens formål er å bidra til å fremme utviklingen av norsk apotekfarmasi. Midlene kan brukes til studier og prosjekter som gjelder

 • rasjonell legemiddelbruk
 • utvikling av apotekpraksis
 • kvalitetsutvikling i apotek
 • videre- og etterutdanning innen farmasifaglige områder
 • og ellers til andre studier og prosjekter som etter styrets vurdering bidrar til formålet​

Økonomisk støtte kan gis til enkeltpersoner, foreninger eller virksomheter.

Slik søker du

Innhold søknaden

Stiftelsen har ikke eget søknadsskjema. Følgende opplysninger bør imidlertid være med i søknaden:

 • Navn/organisasjon
 • Adresse/arbeidssted
 • Kontaktinformasjon
 • Beskrivelse av hva støtten skal benyttes til, med formål med tiltaket og budsjett
 • Begrunne nytteverdi i forhold til Stiftelsens formål
 • Hvis søknaden dreier seg om et prosjekt, vedlegges prosjektplan/skisse

Søknaden sendes stiftelsen@apotek.no. Du mottar bekreftelse på at den er mottatt og når den vil bli behandlet. Er noe uklart i forhold til søknaden, vil du også kunne motta oppklarende spørsmål før søknaden kan behandles.

Behandling av søknaden

Stiftelsens styre behandler søknader fortløpende på sine styremøter, som avholdes 4-5 ganger i året. Søknadene bør sendes sekretariatet senest ca 14 dager før hvert styremøte. Ta kontakt med sekretariatet hvis du ønsker oversikt over kommende styremøter.

Etter at Stiftelsens styre har behandlet søknaden, vil du motta svar om søknaden er innvilget eller ikke, størrelse på støttebeløp og hvordan beløpet utbetales mm.

Personvern

Stiftelsen oppbevarer alle søknader og korrespondanse vedrørende disse for arkivformål. Navn på søkere kan også være omtalt i møtereferater som oppbevares for arkivformål. Eventuelle personopplysninger oppbevares så lenge det er nødvendig for å administrere og gjennomføre formålet, med mindre Stiftelsen etter lov er pålagt å lagre opplysningene. Dersom Stiftelsen (stiftelsen@apotek.no) ikke mottar noen innsigelser mot ovenstående, regnes dette som akseptert samtykke.

Les hele personvernerklæringen her

Innvilget støtte?

Etter gjennomføring av tiltaket man har mottatt støtte til, må man det sende inn en kort rapport til Stiftelsen med vedlagt regnskap. Rapporten må sendes inn senest 1 måned etter at tiltaket er avsluttet.

Dette har vi bidratt til:

Støtte til forskningsprosjektet «Graviditet og legemidler – En intervensjonsstudie for å fremme trygg legemiddelbruk i svangerskapet» ved Farmasøytisk institutt, UiO
Støtte til apotek for gjennomføring av studien «Kartlegging av farmasøytiske tjenester i apotek»
Støtte til koding av legemiddelinformasjon fra spørreskjema i den sjuende Tromsøundersøkelsen (Tromsø 7)
Reisestøtte ifm gjennomføring av masterprosjekt «Farmasøytiske intervensjoner i primærapotek»
Reisestipend til kongresser i inn- og utland ved innlegg eller poster
Støtte til kombinerte stillinger i apotek og utdanningsinstitusjon ved flere studiesteder
Utkjøp av illustrasjonsrettigheter til forfattergruppen for Gode råd-brosjyrene
Støtte til oppbygning av forskning innen pasientrettet farmasi ved Universitetet i Bergen

Om stiftelsen

Les mer

Stiftelsens hovedsatsingsområde er Apokus, i tillegg til apotekpraksisprosjekter.

Les mer